تجربه حرفه ای من مهم است!

آیا شما کنجکاو هستید بدانید تجربه حرفه ای شما چه میزان به بازار کار آلمان مربوط است؟ این وب سایت به شما چشم اندازی از آن چه از 30 شغل عمده در آلمان انتظار می رود ارائه می دهد. می توانید بفهمید چقدر از آن در توان شما است!