تجربه حرفه ای من مهم است!

آیا تجربه کاری من اصلا به بازار کار آلمان مربوط است؟ و آیا تجربیات من برای اشتغال به یک کار در آلمان کافی است؟ این وبسایت پاسخ های اولیه را به این پرسش ها ارائه می کند. در اینجا می توانید فقط در پنج دقیقه خودتان تخمین بزنید که کدام تجربه مرتبط کاری را با خود به همراه می آورید.